Asfalt Productie Amsterdam (APA) B.V. is sinds 1 januari 2005 een zelfstandige organisatie met één asfalt productie-installatie te Amsterdam. De Asfalt Productie Amsterdam (APA) B.V. beschikt over een charge menginstallatie met een maximum capaciteit van 300 ton per uur. De installatie is uitgerust met een paralleltrommel ten behoeve van het hergebruik van recycling asfalt. Tevens beschikt de installatie over een opslagcapaciteit van 1000 ton warm asfalt verdeeld over 14 compartimenten.

Asfalt Productie Amsterdam is gespecialiseerd in het produceren en verkopen van asfalt, asfaltbeton, bitumineuze- en andere wegenbouwproducten, alsmede de aan- en verkoop van grondstoffen daarvoor.

 

Energiebeleid

Het energiebeleid is gericht op het structureel verlagen van de energiebelasting vanuit de optimalisatie van de bedrijfsvoering, de vigerende wet & regelgeving en in de MJA2 gemaakte brancheafspraken. Hiertoe is een energiecoördinator aangesteld en zijn de energiestromen inzichtelijk gemaakt en worden de energiegebruiken systematisch beoordeeld in relatie tot de productie, type en- omstandigheden. Verbetermaatregelen en energiezuinige alternatieven worden minimaal jaarlijks beoordeeld en vastgelegd in de directiebeoordeling. De energiebesparende maatregelen zijn gericht op techniek, organisatie en gedrag.

In 2020 zijn alle daken van de terrein opslag voorzien van in totaal 1700 zonnepanelen. De installatie heeft een elektrisch vermogen van 0,5 MW en voorziet in een kwart van ons gemiddeld elektrisch jaarverbruik.

 

Veiligheid

Het beleid is tevens gericht op het voorkomen van persoonlijk letsel, zowel bij eigen personeel als derden, en het voorkomen van materiele - en milieuschades. Het bedrijf laat zich hierbij door externe deskundigen adviseren.

 

Certificering

Asfalt Productie Amsterdam is gecertificeerd conform de nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9320 voor het NL BSB productcertificaat voor bitumineus gebonden mengsels en de NEN-EN-13108-21 voor de Productiecontrole in de fabriek (FPC) als wel de specifieke mengselnormen in deze serie 13108 en de beproevingsmethoden in de 12697.

Voor de komende jaren zullen de activiteiten voornamelijk gericht zijn op innovatie, het behoud van de certificering en het optimaliseren van het borgingssysteem.