Een asfalt productiebedrijf gespecialiseerd in het produceren, verwerken en verkopen van asfalt, asfaltbeton, bitumineuze- en andere wegenbouwproducten, alsmede de aan- en verkoop van grondstoffen daarvoor.   

Asfalt Productie Amsterdam (APA) bv is sinds 1 januari 2005 een zelfstandige organisatie met één asfalt productie-installatie te Amsterdam. De Asfalt Productie Amsterdam (APA) bv beschikt over een charge menginstallatie met een capaciteit van 240 ton per uur. De installatie is uitgerust met een paralleltrommel ten behoeve van recycling van oud asfalt. Tevens beschikt de installatie over een opslag van 1000 ton warm asfalt verdeeld over 14 compartimenten.   

Ons energiebeleid is gericht op het structureel verlagen van de energiebelasting vanuit de optimalisatie van de bedrijfsvoering, de vigerende wet & regelgeving en de in de MJA2 gemaakte brancheafspraken. Hiertoe is een energiecoördinator aangesteld en zijn de energiestromen inzichtelijk gemaakt en worden de energiegebruiken systematisch beoordeeld in relatie tot de productie en -typen en -omstandigheden. Verbetermaatregelen en energiezuinige alternatieven worden minimaal jaarlijks beoordeeld en vastgelegd in de Directiebeoordeling. De energiebesparende maatregelen zijn gericht op techniek, organisatie en gedrag. Het beleid is tevens gericht op het voorkomen van persoonlijk letsel, zowel bij eigen personeel als derden, en het voorkomen van materiele - en milieuschades. Het bedrijf laat zich hierbij door externe deskundigen adviseren. Het bedrijf is gecertificeerd conform de BRL 9320 richtlijnen en de NEN-EN-13108-21 norm (FPC norm; Factory Production Control) alswel de specifieke mengselnormen in deze serie 13108 en de proefomschrijvingen in de 12697.


In 2014 zullen de activiteiten er op gericht zijn dit certificaat te behouden en het borgingssysteem verder uit te bouwen.